Βασικές οδηγίες για ελλείψεις μηχανοστασίου

0
Βασικές οδηγίες για ελλείψεις μηχανοστασίου
Βασικές οδηγίες για ελλείψεις μηχανοστασίου
Βασικές οδηγίες για ελλείψεις μηχανοστασίου

Η Δημοκρατία της Λιβερίας έχει εκδώσει οδηγίες για να ειδοποιήσει πλοιοκτήτες και χειριστές, πλοιάρχους και επιθεωρητές και αναγνωρισμένους οργανισμούς με βάση τις πρόσφατες τάσεις που παρατηρήθηκαν κατά την επιθεώρηση μηχανοστασίου.

Τα ακόλουθα στοιχεία σημειώνονται με συνέπεια από Κρατικός έλεγχος λιμένα Αξιωματικοί:
– Το σύστημα ομίχλης νερού του μηχανοστασίου ρυθμίστηκε στη λειτουργία “Manual”.
– Οι βαλβίδες ταχείας κλεισίματος του καυσίμου μπλοκάρονται με τη χρήση σφηνών ή καλωδίων.
– Σωλήνες μόνωσης σωλήνων τοποθετημένες λανθασμένα, εμποτισμένες με μαζούτ ή λείπουν.
– Υπερβολική συσσώρευση καυσίμου, λαδιού και διαρροές λαδιού λίπανσης σε μηχανοστασίους, βοηθητικούς κινητήρες, στο δωμάτιο του συστήματος διεύθυνσης ή στο δωμάτιο καθαρισμού.

Η Διοίκηση της Λιβερίας ενθαρρύνει τους πλοιοκτήτες και τους χειριστές, τους πλοίαρχους και τους αρχιμηχανικούς να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις οδηγίες κατά την κανονική λειτουργία των σκαφών τους και να διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα βήματα και έλεγχοι περιλαμβάνονται στη σωστή διεξαγωγή των μηχανικών ρολογιών και στην προγραμματισμένη συντήρηση:

– Τα συστήματα νέφους νερού μηχανοστασίου πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα για άμεση χρήση και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Ο διακόπτης ενεργοποίησης στον πίνακα ελέγχου του συστήματος πρέπει να είναι ρυθμισμένος σε „Remote“ ή „Automatic“. Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για να αποφευχθεί η απόφραξη των ακροφυσίων από ακαθαρσίες στο νερό, πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό της διάβρωσης των σωληνώσεων, των ακροφυσίων, των βαλβίδων και της αντλίας.

– Οι βαλβίδες γρήγορου κλεισίματος είναι βαλβίδες θετικής διακοπής που έχουν σχεδιαστεί για να απομονώνουν τις δεξαμενές λαδιού σε περίπτωση πυρκαγιάς και επίσης να αποτρέπουν την ανάφλεξη πυρκαγιάς σε περιπτώσεις όπου οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα του συστήματος είναι σε κίνδυνο. Τέτοιες βαλβίδες πρέπει πάντα να λειτουργούν ελεύθερα, οι ενεργοποιητές χειροκίνητων καλωδίων και/ή τα υδραυλικά συστήματα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά και να ελέγχονται τακτικά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η λειτουργία των βαλβίδων από την τοποθέτηση σφηνών ή καλωδίων για να αποκλείεται η ενεργοποίηση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο συντήρησης, το οποίο να περιλαμβάνει τεχνικά εγχειρίδια που να περιέχουν διαγράμματα και πληροφορίες που περιγράφουν τα εξαρτήματα του συστήματος, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή. Όλο το προσωπικό του τμήματος κινητήρα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη θέση κάθε βαλβίδας, το αντίστοιχο τηλεχειριστήριο και τον τρόπο κλεισίματος τοπικά και εξ αποστάσεως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

– Οι υστερήσεις μόνωσης πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Η επιθεώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την αναζήτηση σημαδιών ρωγμών, παραμόρφωσης ή οποιασδήποτε ζημιάς ή σημάδια καυτού σημείου. Οι ενδείξεις διαρροών πρέπει να αντιμετωπίζονται με εγρήγορση και να διορθώνονται για να αποφευχθεί η πιθανότητα πυρκαγιάς. Το hot spot του εξοπλισμού θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να μονώνεται προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία περιοχών που θα μπορούσαν να αναφλέξουν φωτιά σε περίπτωση ψεκασμού ή διαρροών στο σύστημα.

– Οι διαρροές καυσίμου και λιπαντικού μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω της ιδιαίτερα εύφλεκτης φύσης τους ή να δημιουργήσουν ρύπανση και επικίνδυνες καταστάσεις. Οι διαρροές από αντλίες καυσίμου, κύριες μηχανές, γεννήτριες και μηχανισμούς διεύθυνσης πρέπει να διορθώνονται αμέσως. Η τήρηση ενός ισχυρού συστήματος προληπτικής συντήρησης διασφαλίζει ότι οι επισκευές πραγματοποιούνται πριν από την ανάπτυξη διαρροών που μπορεί να οδηγήσουν σε πυρκαγιές, ρύπανση και αποτελούν συνήθη λόγο κράτησης των πλοίων από τον κρατικό έλεγχο του λιμένα.

Οι ακόλουθες περιοχές είναι γνωστές για διαρροές και συσσώρευση λαδιού:
– Κοντά σε σωλήνες διπλού μανδύα πάνω από τον κύριο κινητήρα
– Συσσώρευση πάνω από τον κύριο κινητήρα
– Διαρροές λαδιού στάζουν στο περίβλημα της κύριας ρωγμής του κινητήρα
– Περιοχή υδροσυλλεκτών γύρω από τις αντλίες λιπαντικού πίσω από τον κύριο κινητήρα
– Κάτω από τα καλύμματα των στροφέων των βοηθητικών κινητήρων
– Φίλτρα καυσίμου για τον βοηθητικό κινητήρα
– Κάτω από τις πλατφόρμες του βοηθητικού κινητήρα
– Κάτω από τους καθαριστές λιπαντικού / μαζούτ
– Διαβροχή με λάδι στο δωμάτιο καθαρισμού
– Διεισδύσεις άξονα οποιωνδήποτε αντλιών καυσίμου/λαδιού
– Βαλβίδες σε όλες τις σωληνώσεις καυσίμου/λαδιού
– Διαβροχή λαδιού υστερεί σε όλες τις σωληνώσεις καυσίμου/λαδιού
– Πλαϊνά/διαφράγματα δεξαμενών στο μηχανοστάσιο

Schreibe einen Kommentar